fbpx

Regulamin konkursu „Lato w górach”

Regulamin konkursu LATO W GÓRACH :

1. Postanowienia.

  1. Konkurs LATO W GÓRACH jest organizowany na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
  2. Organizatorem konkursu jest firma F.H.U. Dorota Śmigowska z siedzibą w Piwnicznej-Zdroju, ul. Nadbrzeżna 7 33-350, NIP: 7343296647.
  3. Fundatorem nagród jest organizator – Wydawnictwo Bezdroża.

2. Uczestnictwo w Konkursie

  1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalach:

     I. www.Instagram.com

     II. www.facebook.com

b)  Uczestnikiem nie mogą być osoby współpracujące przy organizacji konkursu.

c) Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w niniejszym Regulaminie zasad, a przystępując do konkursu potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przystępując do konkursu oświadcza jednocześnie, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności zdjęcie/kolaże zdjęć zamieszczone w poście konkursowym stanowią jego wyłączną własność, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a także umieszczenie w nich wizerunków, w tym wizerunków osób trzecich oraz innych elementów reprezentujących prawa osób trzecich następuje za zgodą uprawnionych, w szczególności właścicieli praw do wizerunków, a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem.

d) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptacje opisanych w regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

e) Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Za udział w Konkursie nie przysługuje wynagrodzenie. Poprzez przystąpienie do konkursu, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i go akceptuje.

3. Miejsce przeprowadzenia konkursu.

a. Konkurs przeprowadzany jest na portalu społecznościowym www.facebook.com,  na profilu pod adresem www.facebook.com/RzucWszystkoiChodzwGory/.

4. Czas trwania Konkursu.

a)  Konkurs rozpoczyna się 04.10.2019 roku i trwa do 07.10.2019 r.

c)  Dnia 08.10 zostanie wyłoniony zwycięzca.

d) Zdjęcia do konkursu można udostępniać od czasu pojawienia się postu na Facebook’u do godziny 23:59 dnia 07.10.2019r. .

5. Zasady prowadzenia Konkursu.

a) Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest: 

   -Polubić profil www.facebook.com/RzucWszystkoiChodzwGory/ oraz www.instagram.com/kozice.piwniczanskie/

    – Udostępnić  na swoim profilu w serwisie Facebook zdjęcie o tematyce górskiej „Lato w górach”

     – Udostępnić post konkursowy w serwisie Facebook.

b. Użytkownik może zamieścić dowolną ilość zdjęć, spełniających warunek opisany w pkt. 2.c i d, w czasie Konkursu opisanym w pkt. 4.

c. Post konkursowy powinien być publiczny i aktywny przez okres nie krótszy niż do dnia ogłoszenia wyników Konkursu, określonym w Czasie konkursu w pkt. 4.

d. W konkursie nie będą oceniane posty Konkursowe ze zdjęciami, które nie są oryginalnym i indywidualnym dziełem Uczestnika, naruszające obowiązujące przepisy prawa, w tym prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych przepisy o ochronie danych osobowych lub naruszają dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp., zawierają treści pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe lub inne numery kontaktowe, lub są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.

6. Nagrody w Konkursie.

a) W konkursie zostanie przyznana 1 nagroda w postaci książki „Samotność solisty. Wspinaczka w stylu free solo” ufundowana przez Wydawnictwo Bezdroża.

7. Sposób zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu i wytypowania Laureatów.

a)  Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje osoba odpowiedzialna za prowadzenie profilu Rzuć wszystko i chodź w góry. Kozice Piwniczańskie na portalu Facebook, zwana dalej Koordynatorem.

b)  Kryterium wyboru Laureata jest jakość wykonania, nieszablonowość, inwencja twórcza, oraz ciekawość nadesłanych prac.

c) Na podstawie wymienionych kryteriów oraz ocenie własnej Koordynator wyłania zwycięzcę.

e)  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

I. Osoby, które podały nieprawdziwe dane osobowe

II. Osoby prowadzące działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one stanowić naruszenie lub obejście zasad Regulaminu, lub naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad współżycia społecznego.

8. Ogłoszenie wyników

a) Zwycięzca zostanie ogłoszony dnia 08.10.2019 r.

b) Publiczne ogłoszenie zwycięzców zostanie przeprowadzone na profilach społecznościowych Rzuć wszystko i chodź w góry. Kozice Piwniczańskie w portalu Facebook oraz Instagram, w wyżej wymienionym dniu.

9. Wydanie nagród.

a) Nagroda będzie wysłana przez Fundatora.

10. Ochrona danych osobowych.

a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępna na stronie www.kozicepiwniczanskie.pl

b)  Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków Organizatora w wynikających z Regulaminu, a także jeśli zaistnieją innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora, o której mowa w poprzednim punkcie.

c)  Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu, w tym wydaniu Nagród i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz, gdy Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Uczestnikom przysługują prawa do: i) dostępu do swoich danych osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie  danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Postanowienia końcowe.

a) Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.kozicepiwniczanskie.pl

b) Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.10.2019 r.