fbpx

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1.        Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2.        Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3.        Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ezebra.pl;
 4.        Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.sklep.kozicepiwniczanskie.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5.        Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6.        Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy F.H.U. Dorota Śmigowska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7.        Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8.        Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9.        Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 1. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.kozicepiwniczanskie.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.kozicepiwniczanskie.pl, prowadzony jest przez F.H.U. Dorota Śmigowska, ul. Nadbrzeżna 7, 33-350 Piwniczna-Zdrój, NIP 7343296647.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a) Internet Explorer w wersji 2005 lub nowszej.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kozicepiwniczanskie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko. Konta niezawierające imienia i nazwiska będą automatycznie usuwane.

3.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3. F.H.U. Dorota Śmigowska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez F.H.U. Dorota Śmigowska za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię F.H.U. Dorota Śmigowska.

3.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody F.H.U. Dorota Śmigowska.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla F.H.U. Dorota Śmigowska,
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kozicepiwniczanskie.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia,
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. c) wybranej metody płatności,
 4. d) wybranego sposobu dostawy,
 5. e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ” Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztą. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych w zależności od wyboru opcji dostawy licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kozicepiwniczanskie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub rachunku.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. a) przelewem na numer konta bankowego: mBank: 44 1140 2004 0000 3102 8217 3492
 2. b) płatnością w systemie Przelewy24,
 3. c) gotówką do pracownika poczty w przypadku wysyłki za pobraniem

VII. Prawo odstąpienia od umowy  

7.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

7.4 Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem

7.5 Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

7.6 Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

7.7 Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany takim samym sposobem płatności w jaki otrzymaliśmy zapłatę; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia zakupu towaru o ile w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 kc.).
 2. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu
 1. Dane osobowe
 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe podane w formularzu dla zamawiającego są zbierane w celu:
  • realizacji złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia
  • za zgodą Kupującego – w celu informowania o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 6. Administratorem zbioru danych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)), w którym przetwarzane są dane osobowe Kupującego jest F.H.U. Dorota Śmigowska
 1. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H.U. Dorota Śmigowska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

ZWROTY I REKLAMACJE

 

Zwroty

Każdy produkt zakupiony na www.kozicepiwniczanskie.pl można zwrócić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W tym celu prosimy:

 1. Wysłanie maila na adres kozice.piwniczanskie@gmail.com z informacją o chęci zwrotu.
 2. W odpowiedzi na maila odeślemy Państwu w załączniku formularz zwrotu, który należy wydrukować i wypełnić.
 3. Zwracany towar należy odesłać do nas w oryginalnym opakowaniu z nie urwanymi metkami wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu.
 4. Zwrot przyjmiemy tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Dotyczy to również oryginalnego opakowania oraz metek.
 5. Wartości towaru zwrócimy Państwu w przeciągu 7 dni, od daty otrzymania przez nas przesyłki, na wskazany rachunek bankowy.
 6. Towar prosimy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres  naszej firmy (wskazany przez nas podczas korespondencji) na własny koszt. Koszt przesyłek pokrywa Kupujący.

Uprzejmie informujemy, iż termin 14-dniowy jest nieprzekraczalny. Po przekroczeniu terminu 14 dni, towar będzie odsyłany na koszt klienta. Koszt odesłania nie podlega zwrotowi.

 

Reklamacje na produkt wadliwy

W przypadku reklamacji towaru prosimy o:

 1. Wysłanie maila na adres kozice.piwniczanskie@gmail.com z informacją o chęci reklamacji.
 2. W odpowiedzi na maila odeślemy Państwu w załączniku formularz reklamacji, który należy wydrukować i wypełnić.
 3. Reklamowany towar należy odesłać do nas wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i  nasza firma wymieni uszkodzony towar na pełnowartościowy lub zwróci zapłatę. O decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony e-mailowo lub telefonicznie.
 6. Towar prosimy odesłać na adres naszej firmy (wskazany przez nas podczas korespondencji) na własny koszt.

Uprzejmie informujemy, iż wszelkie paczki wysłane na koszt naszej firmy nie będą przyjmowane.

 

Zawarcie umowy na odległość (sprzedaż e-booków)

W celu zapewnienia ochrony praw przysługujących konsumentom na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, poniżej przedstawiamy informacje na temat przysługujących konsumentowi praw w związku z dokonaniem zakupów w sklepie internetowym kozicepiwniczanskie.pl

Informacja o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa od odstąpienia od umowy

Wyrażenie przez Kupującego zgody na wysłanie treści cyfrowych w postaci e-booka przed upływem 14 dni od zawarcia transakcji powoduje wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy. Wyrażona zgoda oznacza, że e-booki są dostępne do pobrania niezwłocznie po opłaceniu zamówienia, jednocześnie oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy (brak możliwości zwrotu e-booka)

Niniejsza wiadomość stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Poniżej przesyłamy zestawienie informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

 1. Dane identyfikacyjne

Sklep internetowy https://kozicepiwniczanskie.pl należy do firmy F.H.U. Dorota Śmigowska, ul. Nadbrzeżna 7, 33-350 Piwniczna-Zdrój, NIP: 7343296647, Regon: 367037697.

2. Dane kontaktowe

E-mail: kozice.piwniczanskie@gmail.com, Tel: 511146921

3. Przedmiot świadczenia

Świadczeniem realizowanym przez Sklep na rzecz konsumenta jest umożliwienie pobrania e-booka do pamięci urządzenia elektronicznego więcej niż raz i na więcej niż jedno urządzenie. E-book oznakowany jest indywidualnym znakiem wodnym. Kupujący ma prawo kkorzystać z e-booków wyłącznie na własny użytek. Kupujący nie jest uprawniony do rozpowszechniania e-booków ani ich zwielokrotnienia w innym celu niż dla potrzeb własnych, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa wyraźnie na to zezwala.

4. Sposób i termin zapłaty

Konsument płaci za e-book za pomocą płatności online za pośrednictwem Przelewy24.

5. Sposób i termin spełnienia świadczenia

Opłacenie zamówienia przez kupującego, a następnie uzyskanie przez Sklep od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności powoduje automatyczne udostępnienie zamówionego e-booka, poprzez przesłanie kupującemu na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail, wiadomości e-mail z linkiem umożliwiającym pobranie e-booka.

6. Reklamacja

Reklamacje dotyczące m.in. uszkodzenia lub brak możliwości uruchomienia e-booka zgłaszane są za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z Regulamienm sklepu internetowego.

7. Prawo odstąpienia od umowy

Podczas zawierania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci e-booków Sklep zwraca się o wyrażenie zgody przez konsumenta na przekazanie mu e-booka natychmiast po zawarciu umowy i opłaceniu zamówienia. Wyrażanie takiej zgody na przekazanie e-booka przed upływem 14 dni od zawarcia transakcji powoduje wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy.

8. Okres obowiązywania praw i obowiązków Sklepu i Kupującego

Sklep zapewnia możliwość pobrania i/lub zapisania e-booka przez czas nieokreślony.

9. Funkcjonalność treści cyfrowych

E-booki mogą być odczytane za pośrednictwem programów i urządzeń, umożliwiających odczytanie w formacie PDF.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sklep wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartą umową na drodze postępowania mediacyjnego zgodnie z Regulaminem Sklepu.